TRAINING INTERMEDIAIRS IN DE ZORG

Veel van onze mensen hebben moeite hun weg te vinden naar de algemene hulp en zorginstellingen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de onbekendheid met deze instellingen en hun manier van werken. Anderzijds ervaren onze leden een hoge drempel naar deze instellingen omdat het veelal nog erg ‘witte’organisaties zijn en ook de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering vormt. Als gevolg hiervan blijven bestaande veelal maatschappelijke problemen bestaan en dreigen verder te escaleren. 

Om hier nu een oplossing voor te vinden hebben wij een aantal sleutelfiguren (vrouwen) een training gegeven als intermediair in de zorg. Dit betekent dat zij een brug  zullen proberen te slaan tussen de doelgroep enerzijds en de instellingen anderzijds en beide zullen ondersteunen indien noodzakelijk. Hierdoor ontstaat er een kader van vrouwelijke intermediairs.

De training werd gegeven door Bureau Inzicht uit Hoofddorp aan een groep van 15 vrouwelijke vrijwilligers. In de training kwamen de volgende onderdelen aan de orde:

–       Problemen waar veel vluchtelingen in Nederland  mee worstelen;

–       Communicatie vaardigheden;

–       Analyse hulpvraag;

–       Methodiek van doorverwijzen;

–       Begeleiding;

–       Diagnostiek en begeleiding naar zorg- en hulpvoorzieningen;

–       Zorg en hulpverlening in Nederland;

–       Sociale kaart en specifieke voorzieningen;

–       Sociale netwerken van vluchtelingen.

 

Alle deelnemers hebben de volledige training afgerond en hebben na afloop een certificaat uitgereikt gekregen. Vervolgens zijn zij ingezet bij de wekelijkse spreekuren en zullen tevens in gezet worden bij leden die met ingewikkelde problematiek worstelen, meer behoefte hebben aan ondersteuning en die wellicht verwezen moeten worden naar een andere organisatie of instelling.

Ontmoeting

Veel vrouwen van onze achterban komen in het dagelijks leven alleen maar andere Afrikaanse vrouwen tegen terwijl er een grote belangstelling bestaat om juist ook Nederlandse vrouwen te ontmoeten en ervaringen met hen te wisselen. Daarom hebben wij in deze activiteit geprobeerd deze groepen bij elkaar te brengen om zo van elkaar te leren.

Het  afgelopen jaar  hebben wij twee keer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd waarbij er gemengde tafels werden gevormd waar de vrouwen onder het genot van een maaltijd met elkaar in gesprek zijn gegaan aan de hand van een aantal vooraf opgestelde gesprekonderwerpen.

Daarnaast hebben wij twee keer een gezamenlijke excursies georganiseerd naar voor de deelnemers bijzondere plekjes in Amsterdam waar  beide groepen vrouwen elkaar konden ontmoeten en ontdekken. Deze ontmoetingen waren voor beide groepen vrouwen een eye opener en er bleek onderling een grote behoefte om zaken met elkaar te bespreken en te delen zowel op het gebied van huishouding en opvoeding als op het gebied van scholing en werk. Hier zijn een aantal duurzame contacten uit ontstaan.

 

Activiteiten in het kader van seksuele gezondheid

In het kader van de subsidieregeling van de GGD Amsterdam gericht op seksuele gezondheid hebben wij een subsidie ontvangen waar binnen wij een aantal activiteiten hebben ontwikkeld. Het gaat  hier om de volgende:

Discussie bijeenkomsten

 “The Ugly Truth” met als doel de attitude en sociale vaardigheden van de deelnemers op het gebied van seksuele gezondheid in relatie met hun religieuze en culturele achtergrond ter  discussie te stellen. Het toneelstuk diende  ter herkenning van de problematiek en ter bevordering van de discussie. In totaal hebben ruim 100 deelnemers aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Zij hebben hierdoor hun communicatieve en sociale vaardigheden kunnen verbeteren, er is meer respect voor vrouwen.

Voorlichtingsbijeenkomsten en toneel

Hier toe hebben wij zes   bijeenkomsten georganiseerd rond het  thema  seksuele gezondheid waar de inleiding werd verzorgd door  COC en GGD. Hier zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

–          Seksualiteit;

–          Anticonceptie;

–          Gender ongelijkheid

–          Vrouw onvriendelijkheid.

Ook bij deze bijeenkomsten werd  het toneelstuk “The Ugly Truth”  en tevens  ‘The Power of Culture’gespeeld, dat de te bespreken thematiek goed herkenbaar neerzette waarna wij met de deelnemers in gesprek gingen over de bovengenoemde problematiek aan de hand van een aantal voorop opgestelde vragen. Bij elke bijeenkomst waren ruim 40 deelnemers aanwezig.

Activiteiten binnen de stichting NEDAS

Communicatie middelen die gebruikt worden bij de bovengenoemde informatieve activiteiten zijn o.a. toneel, muziek en dans.  Dit sluit goed aan bij de Afrikaanse cultuur en traditie.  Hierdoor zijn binnen NEDAS groepjes vrijwilligers ontstaan, gestimuleerd door het bestuur, die dit in meer gestructureerde vorm zijn gaan doen.  Dit heeft in 2007 geresulteerd  in de oprichting van het Toneelgezelschap Nedas dat zich toelegt op het ontwikkelen en uitvoeren van toneelstukken om de effectiviteit van de informatie overdracht  te vergroten.  Inmiddels zijn er ook groepjes bezig met muziek (trommels)  en dans.

Als bestuur van NEDAS ondersteunen wij deze activiteiten zoveel mogelijk.  Wij zien het als bindend element voor de vrijwilligers en als een mogelijkheid om anderen mensen zowel uit de Oost Afrikaanse als Nederlandse gemeenschap bij ons werk te betrekken en cultuur en plezier met elkaar te delen.

Wij zijn er trots op dat ook van buiten Amsterdam belangstelling is voor deze wijze van communicatie , hetgeen resulteert in optredens elders in Nederland en Belgie.  Vooralsnog  geschiedt dit op kosten dekkende basis (ruimte en transport)

We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen met praktische tips en informatie maar wij zijn ook bezig met Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)