About Us

De leiding van de organisatie is in handen van het bestuur, dat conform onze statuten uit minimaal drie leden bestaat.   Zij zijn verantwoordelijk voor:

  • De continuïteit van de organisatie;
  • Communicatie met commissies, vrijwilligers, deelnemers, projectleiders en achterban;
  • Doelmatigheid en transparantie van de organisatie;
  • Heldere verdeling van de bestuurstaken;
  • Goed financieel beleid.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar aan de hand van een minimaal één week van te voren aan alle bestuursleden bekend gemaakt agenda. Besluiten worden met een meerderheid van stemmen genomen en in de vorm van notulen vastgelegd.

In het geval er over een commissie gesproken wordt zal de betreffende commissaris (of een  door hem of haar aangewezen vervanger) deel uit maken van de vergadering.

Om de verschillende activiteiten binnen de Stichting Nedas goed te organiseren hebben we per onderdeel een commissie gevormd waar de zorg voor inhoud, kwaliteit, vorm en voortgang in handen is van een commissaris. Deze commissaris heeft toegang tot de bestuursvergadering en kan punten voor een bestuursvergadering agenderen.

Organigram

Bestuur

Leden:                                          

Momenteel hebben wij de volgende Commissies

Dans & Theater

Gezondheidsvoorlichting

Marketing, Communicatie & Camera

Spreekuren

Emancipatie & Integratie

Onderwijs & Jeugd

Ondernemers& Rechtshulp

We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen met praktische tips en informatie maar wij zijn ook bezig met Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)